Přeskočit na obsah

O škole

Základní umělecká škola, původně Lidová škola umění, v Praze 9, byla založena ve školním roce 1961/62 a její působiště bylo v Klímově ulici ve Vysočanech. ZUŠ se postupně rozšiřovala a ve školním roce 1986/87 získala moderně vybavenou budovu bývalé základní školy v Praze 9.

 Současně s rozvojem obvodu Prahy 9 narůstala i kapacita školy tak, že v současné době je počtem 1040 žáků největší ze všech základních uměleckých škol na obvodu a jako jediná zajišťuje výuku ve všech čtyřech oborech:

Hudební obor  (smyčcové, klávesové, dechové a strunné nástroje, zpěv)

navštěvuje kolem 500 žáků, kteří jsou zařazeni na jednotlivá oddělení podle svých zájmů a hudebních předpokladů. Škola vedle výuky nástrojů organizuje třídní přehrávky, veřejné koncerty a řadu vystoupení.

Výtvarný obor  (kresba, malba, plastika, fotografie)

nabízí žákům všestrannou výtvarnou činnost, při které se setkávají s různými materiály, technikami a výtvarnými postupy. Žáci jsou vedeni k otevřenosti, volnosti a odvaze výtvarného projevu. V roce 2007 jsme otevřeli nový progresivní obor Fotografie a nová média.

Taneční obor  (klasický, moderní, lidový tanec, irské tance)

V tanečním oddělení jsou všestranně rozvíjeny pohybové schopnosti dětí od pěti a šesti let tak, aby získávaly taneční základy k zvládnutí všech tanečních oborů. Vyučujeme Klasický tanec, Moderní a výrazový tanec, České lidové tance a Irské tance.

Literárně dramatický obor  (dramatická výchova, poezie, divadlo)

V LDO se snažíme v dětech pěstovat vztah k jejich mateřštině, poezii a literatuře. Děti se již od předškolního věku hravou formou seznamují s verši českých i zahraničních básníků, starší žáci postupují přes improvizaci a krátké herecké etudy až k vytváření větších tvarů.